Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder/Miljögiftseffekter – Imposex

Miljögiftseffekter – Imposex

En av Marine Monitorings specialistkompetenser är att analysera biologiska effekter av tennföreningar i bottenfärger genom s.k. imposex.

Imposex innebär att honorna hos flertalet av våra snäckarter utvecklar penis och sädesledare p.g.a. att de har exponerats för tennorganiska föreningar och då framförallt TBT. TBT som tidigare har varit en mycket vanlig beståndsdel i båtbottenfärger anses vara ett av de giftigaste ämnen som människan har släppt ut i havet. Det är skadligt vid oerhört små halter och är förbjudet på småbåtar sedan 1989 och på större fartyg i svenska vatten sedan 2003. Trots förbud återfinns mycket höga halter i den marina miljön, då främst i sediment från både stora och små hamnar.
Marine Monitoring ansvarar på uppdrag av Naturvårdsverket för ett landsomfattande övervakningsprogram, där provtagning sker längs både ost- och västkust. Därtill har vi även ett flertal uppdrag för kommuner och länsstyrelser inom detta område.

Kontaktperson: Marina Magnusson

Mer information Naturvårdsverket