Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder/Vatten- och sedimentprovtagning

Vatten- och sedimentprovtagning

Marine Monitoring utför vatten- och sedimentprovtagning i marin miljö på svenska väst- och ostkusten. Provtagningarna utförs sällan som helt fristående undersökningar, utan de utgör oftast en hjälpvariabel i olika undersökningar och används vid tolkningsarbetet.

Provtagningarna tillämpas enligt nationella standardmetoder och kan omfatta: salthalt, temperatur, syrehalt, sedimentstruktur, vattenhalt, organisk halt samt prover för närsalts- och miljögiftsanalyser.
De redskap som Marine Monitoring använder vid provtagning av sediment är främst Kajak-hämtare och Ponarhuggare. Vid vattenprovtagning används en Ruttner-hämtare som ger oss möjlighet att hämta vattenprover på olika djup. För djupprofiler av salthalt, temperatur och syrehalt används en CTD (modell SD 204) med syresond.

Kontaktperson: Jimmy Ahlsen