Svenska Engelska
Marine Monitoring/Provtagningsmetoder/Bottenfauna

Bottenfauna

Marine Monitoring har mycket stor erfarenhet av bottenfaunaprovtagning och bedömning av havsbottnars miljöstatus. Provtagning, artbestämning och bedömning tillämpas enligt nationella standardmetoder, vilket inkluderar provtagning med bottenhuggare av typerna Smith McIntyre, van Veen och Ponarhuggare.

Bottenfaunans miljöstatus klassificeras enligt EU:s vattendirektiv utifrån ett vetenskapligt miljökvalitetsindex (BQI – Benthic Quality Index), framtaget av bl.a. Rutger Rosenberg - professor i marin ekologi och VD för Marine Monitoring. Indexet baseras på bottenfaunans artsammansättning, artantal och individantal vilka förändras vid ökad eller minskad organisk belastning och indikerar således miljöförändringar. Marine Monitoring var delaktiga i det femåriga forskningsprogrammet Waters som avslutades 2016. Waters arbetade med att vidareutveckla och förbättra miljökvalitetsindex för bottenfauna. Waters koordinerades av Havsmiljöinstitutet och finansierades av Naturvårdsverket.

Marine Monitoring har en hög taxonomisk kompetens av bottenlevande arter och har genomgått Naturvårdsverkets taxonomiska interkalibreringstest för västkusten 2009 samt deltagit i uppföljande taxonomisk workshop våren 2011. Vi utför bottenfaunaundersökningar och bedömning av miljöstatus både på svenska väst- och ostkusten i samband med bl.a. inventering av marina reservat, miljöövervakning, etablering av havsbaserad vindkraft och naturgasledning, muddertippning och utbyggnad av hamnar.

Marine Monitoring är också deltagare i BENTHIS (Benthic Ecosystem Fisheries Impact Study) som är ett projekt inom EUs sjunde ramprogram (7RP) för forskning och utveckling. Målet är att integrera marina bentiska ekosystem i fiskeförvaltning i ett ekologiskt hållbart perspektiv.

Kontaktperson: Johanna Bergkvist
Mer information Havs och Vattenmyndigheten